Family: Zodariidae Thorell,1881 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0059] Detail
Gen. Parazodarion Ovtchinnikov, Ahmad & Gurko, 2009 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:03931] Detail
P. Ovtchinnikov, Ahmad & Gurko, 2009: 471, type Zodarion raddei Simon, 1889.
In synonymy:
Parazodarion vlasovi (Sytshevskaja, 1937) = Parazodarion raddei (Simon, 1889) (Fet, 1985: 274, sub Zodarion).
Parazodarion raddei (Simon, 1889) | m f | Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:026112]
Zodarion raddei Simon, 1889l: 383 (Dm).
Zodarion vlasovi Sytshevskaja, in Vlassov & Sytshevskaja, 1937: 249, f. 1-3 (Dmf).
Zodarion raddei Denis, 1958b: 111, f. 42-44 (m, Df).
Zodarion raddei Fet, 1985: 274 (Sf).
Parazodarion raddei Ovtchinnikov, Ahmad & Gurko, 2009: 471, f. 1.1-6 (mf).
up