Search taxa

Family
Genus
Species
Clear form

Results (Total: 27)      Sort by year: Ascending | Descending

1 to 27 out of 27 entries      1
Iwogumoa acco (Nishikawa, 1987) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa atrata (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) | Agelenidae synonym = Iwogumoa xinhuiensis
Iwogumoa cincta (Zhu, Song, Gao & Guan, 1993) | Agelenidae synonym = Iwogumoa dicranata
Iwogumoa curta (Bösenberg & Strand, 1906) | Agelenidae synonym = Iwogumoa insidiosa
Iwogumoa dalianensis Zhang, Zhu & Wang, 2017 | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa dicranata (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa ensifer (Wang & Ono, 1998) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa filamentacea (Tang, Yin & Zhang, 2002) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa illustrata (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa insidiosa (L. Koch, 1878) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa interuna (Nishikawa, 1977) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa jucunda (Chen & Zhao, 1997) | Agelenidae synonym = Iwogumoa plancyi
Iwogumoa longa (Wang, Tso & Wu, 2001) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa montivaga (Wang & Ono, 1998) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa nagasakiensis Okumura, 2007 | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa paradicranata (Guan, Song, Zhu & Gao, 1993) | Agelenidae synonym = Iwogumoa dicranata
Iwogumoa pengi (Ovtchinnikov, 1999) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa plancyi (Simon, 1880) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa portus Nishikawa, 2009 | Agelenidae synonym = Iwogumoa plancyi
Iwogumoa songminjae (Paik & Yaginuma, 1969) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa taoyuandong (Bao & Yin, 2004) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa tengchihensis (Wang & Ono, 1998) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa tropidosata (Wang & Zhu, 1991) | Agelenidae synonym = Iwogumoa songminjae
Iwogumoa xieae Liu & Li, 2008 | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa xinhuiensis (Chen, 1984) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa yaeyamensis (Shimojana, 1982) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
Iwogumoa yushanensis (Wang & Ono, 1998) | Agelenidae accepted detail page | genus catalog
1 to 27 out of 27 entries      1