Family: Agelenidae C. L. Koch,1837 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0037] Detail
Gen. Bifidocoelotes Wang, 2002 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:03521] Detail
B. Wang, 2002: 37, type Coelotes bifida Wang, Tso & Wu, 2001.
Bifidocoelotes bifidus (Wang, Tso & Wu, 2001) * | m f | Taiwan     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:037406]
Coelotes bifida Wang, Tso & Wu, 2001: 128, f. 1-10 (Dmf; N.B.: not congeneric with Coelotes bifidus Paik, 1976, now in Alloclubionoides).
Bifidocoelotes bifida Wang, 2002: 38, f. 86-100 (Tmf from Coelotes).
Bifidocoelotes bifidus Wang, 2003: 502, f. 1A-D (mf).
Bifidocoelotes bifidus Zhu, Wang & Zhang, 2017: 126, f. 44A-D (mf).
Bifidocoelotes obscurus Zhou, Yuen & Zhang, 2017 | m f | China (Hong Kong)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:049084]
Bifidocoelotes obscurus Zhou, Yuen & Zhang, 2017: 430, f. 1A-E, 2A-G (Dmf).
Bifidocoelotes primus (Fox, 1937) | m f | China (Hong Kong)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:023104]
Wadotes primus Fox, 1937b: 1, f. 1-2 (Df).
Wadotes primus Bennett, 1987: 126, f. 109-110 (f).
Coelotes primus Wang, Tso & Wu, 2001: 129 (Tf from Wadotes).
Bifidocoelotes primus Wang, 2002: 37 (Tf from Coelotes).
Bifidocoelotes primus Wang, 2003: 503, f. 2A-B, 97G (f).
Bifidocoelotes primus Wang & Jäger, 2010: 1170, f. 1A (f).
Bifidocoelotes primus Zhou, Yuen & Zhang, 2017: 433, f. 3A-E, 4A-G, 5 (Dmf).
Bifidocoelotes primus Zhu, Wang & Zhang, 2017: 127, f. 45A-B (f).
up