Family: Anyphaenidae Bertkau,1878 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0105] Detail
Gen. Xiruana Brescovit, 1997 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02168] Detail
X. Brescovit, 1997a: 102, type Aysha gracilipes Keyserling, 1891.
In synonymy:
Xiruana fulviceps (Keyserling, 1891, T from Aysha) = Xiruana gracilipes (Keyserling, 1891) (Brescovit, 1997a: 104).
Xiruana affinis (Mello-Leitão, 1922) | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024136]
Aysha affinis Mello-Leitão, 1922b: 23 (Df).
Xiruana affinis Brescovit, 1997a: 104 (Tf from Aysha).
Xiruana affinis Oliveira & Brescovit, 2015a: 220, f. 11G-H (f).
Xiruana ajuricaba Oliveira & Brescovit, 2015 | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047797]
Xiruana ajuricaba Oliveira & Brescovit, 2015a: 218, f. 10G-H (Df).
Xiruana aymara Oliveira & Brescovit, 2015 | m f | Bolivia     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047795]
Xiruana aymara Oliveira & Brescovit, 2015a: 216, f. 9A-H (Dmf).
Xiruana bifida Oliveira & Brescovit, 2015 | m f | Brazil, Paraguay     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047794]
Xiruana bifida Oliveira & Brescovit, 2015a: 214, f. 8A-H (Dmf).
Xiruana cocha Oliveira & Brescovit, 2015 | f | Peru     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047804]
Xiruana cocha Oliveira & Brescovit, 2015a: 225, f. 14C-D (Df).
Xiruana fiebrigi Oliveira & Brescovit, 2015 | f | Paraguay     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047802]
Xiruana fiebrigi Oliveira & Brescovit, 2015a: 224, f. 13C-D (Df).
Xiruana gracilipes (Keyserling, 1891) * | m f | Bolivia, Brazil, Argentina     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024137]
Aysha gracilipes Keyserling, 1891: 130, pl. 4, f. 89 (Dm).
Aysha fulviceps Keyserling, 1891: 131, pl. 4, f. 90 (Df).
Xiruana gracilipes Brescovit, 1997a: 104, f. 274-282 (Tm from Aysha, Sf).
Xiruana gracilipes Ramírez, 2014: 212, f. 140F, 156G, 168D (mf).
Xiruana gracilipes Oliveira & Brescovit, 2015a: 202, f. 2A-H (mf).
Xiruana gracilipes de Oliveira & Brescovit, 2021: 68, f. 6K, 7E, 32B (mf).
Xiruana guaia Oliveira & Brescovit, 2015 | m | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047798]
Xiruana guaia Oliveira & Brescovit, 2015a: 220, f. 11A-F (Dm).
Xiruana hirsuta (Mello-Leitão, 1938) | m f | Venezuela, Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024138]
Teudis hirsutus Mello-Leitão, 1938b: 316, f. 6-7 (Dm).
Xiruana hirsuta Brescovit, 1997a: 104 (Tm from Teudis).
Xiruana hirsuta Oliveira & Brescovit, 2015a: 203, f. 1A-D, 3A-H, 4A-F (Df, m).
Xiruana jaboticabal Oliveira & Brescovit, 2015 | m | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047796]
Xiruana jaboticabal Oliveira & Brescovit, 2015a: 218, f. 10A-F (Dm).
Xiruana lusitania Oliveira & Brescovit, 2015 | m | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047799]
Xiruana lusitania Oliveira & Brescovit, 2015a: 220, f. 12A-F (Dm).
Xiruana minacu Oliveira & Brescovit, 2015 | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047801]
Xiruana minacu Oliveira & Brescovit, 2015a: 223, f. 13A-B (Df).
Xiruana pocone Oliveira & Brescovit, 2015 | m f | Brazil, Paraguay, Argentina     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047792]
Xiruana pocone Oliveira & Brescovit, 2015a: 210, f. 6A-H (Dmf).
Xiruana silarae Oliveira & Brescovit, 2015 | m f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047793]
Xiruana silarae Oliveira & Brescovit, 2015a: 212, f. 7A-H (Dmf).
Xiruana tapirape Oliveira & Brescovit, 2015 | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047800]
Xiruana tapirape Oliveira & Brescovit, 2015a: 223, f. 12G-H (Df).
Xiruana tetraseta (Mello-Leitão, 1939) | m f | Venezuela, Brazil, Paraguay     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024139]
Teudis tetrasetus Mello-Leitão, 1939e: 92, f. 85-86 (Dm).
Xiruana tetraseta Brescovit, 1997a: 104 (Tm from Teudis).
Xiruana tetraseta Oliveira & Brescovit, 2015a: 208, f. 5A-H (Dfm).
Xiruana tribarrense Oliveira & Brescovit, 2015 | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:047803]
Xiruana tribarrense Oliveira & Brescovit, 2015a: 225, f. 14A-B (Df).
up