Family: Thomisidae Sundevall,1833 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0058] Detail
Gen. Misumenoides F. O. Pickard-Cambridge, 1900 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02701] Detail
Transferred to other genera:
Misumenoides anguliventris (Simon, 1900) -- see Mecaphesa
Misumenoides cretaceus (Simon, 1900) -- see Mecaphesa
Misumenoides deccanes Tikader, 1965 -- see Henriksenia
Misumenoides eroticus Mello-Leitão, 1947 -- see Misumenops
Misumenoides kripalaniae Tikader, 1963 -- see Angaeus
Misumenoides matinikus Barrion & Litsinger, 1995 -- see Henriksenia
Misumenoides mourei Mello-Leitão, 1947 -- see Misumenops
Misumenoides nesiotes (Simon, 1899) -- see Mecaphesa
Misumenoides nicoleti Roewer, 1951 -- see Misumenops
Misumenoides nigrofrenatus (Simon, 1900) -- see Mecaphesa
Misumenoides oreades (Simon, 1900) -- see Mecaphesa
Misumenoides pabilogus Barrion & Litsinger, 1995 -- see Henriksenia
Misumenoides shulli Tikader, 1965 -- see Henriksenia
Misumenoides variegatus Mello-Leitão, 1941 -- see Uraarachne
Misumenoides velatus (Simon, 1900) -- see Mecaphesa
In synonymy:
Misumenoides aleatorius (Hentz, 1847) = Misumenoides formosipes (Walckenaer, 1837) (Schick, 1965: 105, after Chamberlin & Ivie, 1944).
Misumenoides annulipes (O. Pickard-Cambridge, 1891) | m f | Mexico, Guatemala     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030583]
Runcinia annulipes O. Pickard-Cambridge, 1891a: 78, pl. 9, f. 14 (Dm).
Misumenoides annulipes F. O. Pickard-Cambridge, 1900: 140, pl. 9, f. 30 (m).
Misumenoides annulipes Gertsch, 1939b: 313, f. 42-43 (m, Df).
Misumenoides annulipes Ibarra-Núñez, Maya-Morales & Chamé-Vázquez, 2011: 1186, f. 6k (m).
Misumenoides athleticus (Mello-Leitão, 1944) | m f | Brazil, Argentina     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:029724]
Petrichus athleticus Mello-Leitão, 1944b: 369, f. 60-61 (Dmf).
Misumenoides athleticus Teixeira & Lise, 2012: 381, f. 1-11 (Tmf from Petrichus).
Misumenoides bifissus F. O. Pickard-Cambridge, 1900 | m | Guatemala     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030584]
Misumenoides bifissus F. O. Pickard-Cambridge, 1900: 140, pl. 9, f. 31 (Dm).
Misumenoides blandus (O. Pickard-Cambridge, 1891) | f | Guatemala, Panama     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030585]
Runcinia blanda O. Pickard-Cambridge, 1891a: 72, pl. 10, f. 2 (Df, not m, =R. magnus).
Runcinia sagittata O. Pickard-Cambridge, 1891a: 77, pl. 10, f. 7 (Df).
Runcinia lutea O. Pickard-Cambridge, 1891a: 78, pl. 9, f. 13 (Df).
Misumenoides blandus F. O. Pickard-Cambridge, 1900: 139, pl. 9, f. 26 (f).
Misumenoides carminatus Mello-Leitão, 1941 | f | Argentina     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030586]
Misumenoides carminatus Mello-Leitão, 1941d: 163, pl. 1, f. 1, pl. 9, f. 41 (Df).
Misumenoides chlorophilus (Holmberg, 1881) | f | Argentina     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030587]
Diaea chlorophila Holmberg, 1881b: 158, pl. 4, f. 11 (Df).
Misumenoides chlorophilus Mello-Leitão, 1933b: 53.
Misumenoides corticatus Mello-Leitão, 1929 | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030588]
Misumenoides corticatus Mello-Leitão, 1929d: 217, f. 110 (Df).
Misumenoides crassipes (Keyserling, 1880) | f | Colombia     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030589]
Runcinia crassipes Keyserling, 1880: 121, pl. 2, f. 67 (Df).
Misumenoides crassipes Petrunkevitch, 1911: 409.
Misumenoides dasysternon Mello-Leitão, 1943 | m f | Chile     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030590]
Misumenoides dasysternon Mello-Leitão, 1943f: 406 (Dmf).
Misumenoides decipiens Caporiacco, 1955 | m | Venezuela     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030592]
Misumenoides decipiens Caporiacco, 1955: 412, f. 62a-b (Dm).
Misumenoides depressus (O. Pickard-Cambridge, 1891) | m | Guatemala     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030593]
Runcinia depressa O. Pickard-Cambridge, 1891a: 75, pl. 10, f. 4 (Dm, not f, =M. rugosus).
Misumenoides depressus F. O. Pickard-Cambridge, 1900: 139.
Misumenoides eximius Mello-Leitão, 1938 | m | Argentina     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030594]
Misumenoides eximius Mello-Leitão, 1938a: 106, f. 23-24 (Dm).
Misumenoides formosipes (Walckenaer, 1837) | m f | USA, Canada     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030595]
Thomisus formosipes Walckenaer, 1837: 504 (Dmf).
Thomisus flavescens Walckenaer, 1837: 519 (Df).
Thomisus pardus Walckenaer, 1837: 529 (Df).
Thomisus aleatorius Hentz, 1847: 444, pl. 23, f. 2 (Df).
Runcinia brendelii Keyserling, 1880: 127, pl. 2, f. 70 (Dmf).
Misumena aleatoria Emerton, 1892: 369, pl. 30, f. 2 (mf).
Runcinia aleatoria Banks, 1892a: 59, pl. 3, f. 18 (f).
Misumena aleatoria Emerton, 1902: 27, f. 75, 78-82 (mf).
Misumenoides aleatorius Petrunkevitch, 1911: 408.
Misumena aleatoria Peelle & Saito, 1933: 110, f. 1 (Dm).
Misumenoides aleatorius Gertsch, 1939b: 309, f. 5-6, 28-29, 40-41, 87, 94-95 (mf).
Misumenoides aleatorius Comstock, 1940: 540, f. 582 (m).
Misumenoides aleatorius Chickering, 1940a: 194, f. 7-9 (mf).
Misumenoides formosipes Chamberlin & Ivie, 1944: 157, f. 26-27 (mf).
Misumenoides aleatorius Kaston, 1948: 413, f. 1483-1484, 1499-1501, 2071 (mf).
Misumena aleatoria Saito, 1959: 122, f. 155a-e (m, misidentified).
Misumenoides formosipes Schick, 1965: 105, f. 147-149 (mf, S).
Misumenoides formosipes Dondale & Redner, 1978b: 129, f. 416, 427-430 (mf).
Misumenoides formosipes Breene et al., 1993: 78, f. 77A-C (mf).
Misumenoides formosipes Lehtinen, 2004: 173, f. 26, 77 (m).
Misumenoides fusciventris Mello-Leitão, 1929 | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030596]
Misumenoides fusciventris Mello-Leitão, 1929d: 219, f. 103 (Df).
Misumenoides gerschmanae Mello-Leitão, 1944 | f | Argentina     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030597]
Misumenoides gerschmanae Mello-Leitão, 1944b: 365 (Df).
Misumenoides gwarighatensis Gajbe, 2004 | f | India     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:040723]
Misumenoides gwarighatensis Gajbe, 2004d: 105, f. 126-128 (Df).
Misumenoides illotus Soares, 1944 | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030598]
Misumenoides illotus Soares, 1944c: 76, f. (Df).
Misumenoides magnus (Keyserling, 1880) * | m f | Mexico to Colombia     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030600]
Runcinia magna Keyserling, 1880: 125, pl. 2, f. 69 (Dmf).
Runcinia blanda O. Pickard-Cambridge, 1891a: 74, pl. 10, f. 1 (Dm, notf).
Runcinia signata O. Pickard-Cambridge, 1891a: 76, pl. 9, f. 6 (Df).
Runcinia propinqua O. Pickard-Cambridge, 1891a: 77, pl. 10, f. 6 (Df).
Misumenoides magnus F. O. Pickard-Cambridge, 1900: 140, pl. 9, f. 27-28 (mf).
Misumenoides magnus Kraus, 1955b: 56, f. 149 (f).
Misumenoides magnus Grismado & Achitte-Schmutzler, 2020: 93, f. 3a-h (mf).
Misumenoides naginae Biswas & Roy, 2008 | f | India     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:042441]
Misumenoides naginae Biswas & Roy, 2008: 48, f. 7-9 (Df).
Misumenoides nigripes Mello-Leitão, 1929 | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030603]
Misumenoides nigripes Mello-Leitão, 1929d: 216 (Df).
Misumenoides nigromaculatus (Keyserling, 1880) | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030604]
Runcinia nigromaculata Keyserling, 1880: 119, pl. 2, f. 66 (Df).
Misumenoides nigromaculatus Petrunkevitch, 1911: 409.
Misumenoides nigromaculatus Mello-Leitão, 1929d: 215, f. 24 (Df).
Misumenoides obesulus (Gertsch & Davis, 1940) | m | Mexico     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030698]
Misumenops obesulus Gertsch & Davis, 1940b: 3, f. 5-6 (Dm).
Misumenoides obesulus Lehtinen & Marusik, 2008: 192 (Tm from Misumenops).
Misumenoides parvus (Keyserling, 1880) | m f | Mexico to Colombia     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030606]
Runcinia parva Keyserling, 1880: 122, pl. 2, f. 68 (Dmf).
Misumenoides parvus F. O. Pickard-Cambridge, 1900: 140, pl. 9, f. 29 (m).
Misumenoides paucispinosus Mello-Leitão, 1929 | f | Brazil, Guyana     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030607]
Misumenoides paucispinosus Mello-Leitão, 1929d: 219, f. 25 (Df).
Misumenoides proseni Mello-Leitão, 1944 | f | Argentina     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030608]
Misumenoides proseni Mello-Leitão, 1944b: 366, f. 56 (Df).
Misumenoides quetzaltocatl Jiménez, 1992 | m f | Mexico     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030609]
Misumenoides quetzaltocatl Jiménez, 1992: 53, f. 5-8 (Dmf).
Misumenoides roseiceps Mello-Leitão, 1949 | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030610]
Misumenoides roseiceps Mello-Leitão, 1949: 14, f. 15-16 (Df).
Misumenoides rubrithorax Caporiacco, 1947 | m | Guyana     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030611]
Misumenoides rubrithorax Caporiacco, 1947a: 29 (Dm).
Misumenoides rubrithorax Caporiacco, 1948a: 694, f. 117 (m).
Misumenoides rubrithorax Berdondini & Whitman, 2003: 143 (probably S of Misumenoides paucispinosus).
Misumenoides rubroniger Mello-Leitão, 1947 | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030612]
Misumenoides rubroniger Mello-Leitão, 1947c: 15, f. 45 (Df).
Misumenoides rugosus (O. Pickard-Cambridge, 1891) | f | Guatemala, Panama     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030613]
Runcinia rugosa O. Pickard-Cambridge, 1891a: 75, pl. 9, f. 16 (Df).
Runcinia depressa O. Pickard-Cambridge, 1891a: 75, pl. 10, f. 5 (f, misidentified).
Misumenoides rugosus F. O. Pickard-Cambridge, 1900: 139.
Misumenoides similis (Keyserling, 1881) | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030615]
Runcinia similis Keyserling, 1881c: 308, pl. 11, f. 26 (Df).
Misumenoides similis Petrunkevitch, 1911: 410.
Misumenoides tibialis (O. Pickard-Cambridge, 1891) | m | Panama, Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030616]
Runcinia tibialis O. Pickard-Cambridge, 1891a: 73, pl. 10, f. 3 (Dm).
Misumenoides tibialis F. O. Pickard-Cambridge, 1900: 139, pl. 9, f. 25 (m).
Misumenoides vazquezae (Jiménez, 1986) | m f | Mexico     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030581]
Misumena vazquezae Jiménez, 1986b: 11, f. 1-4 (Dmf).
Misumenoides vazquezae Lehtinen & Marusik, 2008: 192 (Tmf from Misumena).
Misumenoides vigilans (O. Pickard-Cambridge, 1890) | m f | Guatemala     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030618]
Runcinia vigilans O. Pickard-Cambridge, 1890a: 72, pl. 9, f. 4-5 (Dmf).
Misumenoides vigilans F. O. Pickard-Cambridge, 1900: 139.
Misumenoides vulneratus Mello-Leitão, 1929 | m f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:030619]
Misumenoides vulneratus Mello-Leitão, 1929d: 216 (Dmf).
up