Family: Barychelidae Simon,1889 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0009] Detail
In synonymy:
Acropholius Simon, 1902 = Tigidia Simon, 1892 (Raven, 1985a: 112)
Cestotrema Simon, 1902 = Tigidia Simon, 1892 (Raven, 1985a: 113)
Forsythula Pocock, 1903 = Tigidia Simon, 1892 (Benoit, 1965d: 28, sub Acropholius)
Nossibea Strand, 1907 = Tigidia Simon, 1892 (Raven, 1985a: 113)
Tructicus Strand, 1907 = Tigidia Simon, 1892 (Benoit, 1965d: 28, sub Acropholius)
Gen. Tigidia Simon, 1892 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:00184] Detail
N.B.: considered a senior synonym of Acropholius Simon, 1902 (itself considered a senior synonym of Forsythula Pocock, 1903 and Tructicus Strand, 1907 by Benoit, 1965d: 28), Cestotrema Simon, 1902, and Nossibea Strand, 1907 by Raven, 1985a: 112-113.
In synonymy:
Tigidia abnormis (Strand, 1916) = Tigidia typica (Strand, 1907) (Benoit, 1965d: 30, sub Acropholius).
Nomen dubium:
Tigidia affinis (Strand, 1907a: 550, 1907f: 192, m, Madagascar) -- Benoit, 1965d: 31.
Tigidia alluaudi (Simon, 1902) | f | Madagascar     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001607]
Acropholius alluaudi Simon, 1902g: 598 (Df).
Tigidia bastardi (Simon, 1902) | f | Madagascar     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001608]
Cestotrema bastardi Simon, 1902g: 597 (Df).
Cestotrema bastardi Simon, 1903a: 911, f. 1063.
Tigidia dubia (Strand, 1907) | j | Madagascar     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001609]
Cestotrema dubia Strand, 1907a: 551 (Dj).
Cestotrema dubia Strand, 1907f: 197 (Dj).
Tigidia konkanensis Mirza, Zende & Patil, 2016 | m | India     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:048543]
Tigidia konkanensis Mirza, Zende & Patil, 2016: 93, f. 1-3 (Dm).
Tigidia majori (Pocock, 1903) | f | Madagascar     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001610]
Forsythula majori Pocock, 1903d: 224 (Df).
Tigidia mathiauxi (Simon, 1902) | f | Madagascar     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001611]
Acropholius mathiauxi Simon, 1902g: 598 (Df).
Acropholius mathiauxi Simon, 1903a: 910, f. 1064-1066, 1068-1069.
Tigidia mauriciana Simon, 1892 * | f | Mauritius     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001612]
Tigidia mauriciana Simon, 1892a: 121.
Tigidia mauriciana Simon, 1892d: 274 (Df).
Tigidia nilgiriensis Sanap, Mirza & Siliwal, 2011 | f | India     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:044651]
Tigidia nilgiriensis Sanap, Mirza & Siliwal, in Siliwal et al., 2011: 2235, f. 8-12 (Df).
Tigidia processigera (Strand, 1907) | j | Madagascar     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001613]
Nossibea processigera Strand, 1907a: 550 (Dj).
Nossibea processigera Strand, 1907f: 194 (Dj).
Tigidia rutilofronis Sanap, Mirza & Siliwal, 2011 | f | India     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:044652]
Tigidia rutilofronis Sanap, Mirza & Siliwal, in Siliwal et al., 2011: 2238, f. 13-17 (Df).
Tigidia sahyadri Siliwal, Gupta & Raven, 2011 | f | India     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:044650]
Tigidia sahyadri Siliwal, Gupta & Raven, in Siliwal et al., 2011: 2231, f. 1-7 (Df).
Tigidia typica (Strand, 1907) | m f | Madagascar     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001614]
Tructicus typicus Strand, 1907a: 550 (Dmf).
Tructicus typicus Strand, 1907f: 188 (Dmf).
Tructicus abnormis Strand, 1916b: 45 (Df).
Acropholius typicus Benoit, 1965d: 30 (S).
up