Requested reference

Ponomarev, A. V. & Dvadnenko, K. V. (2011). A new species of the spiders genus Turkozelotes Kovblyuk et Seyyar, 2009 (Aranei: Gnaphosidae) from the Rostov region. Vestnik Yuzhnogo Nauchnogo Tsentra Rossijskaja Akademija Nauk, Rostov 7(2): 108-110. download pdf -- Show included taxa

Back