Requested reference

Liu, K., Xu, X., Xiao, Y. H., Yin, H. Q. & Peng, X. J. (2019b). Six new species of Otacilia from southern China (Araneae: Phrurolithidae). Zootaxa 4585(3): 438-458. doi:10.11646/zootaxa.4585.3.2 download pdf -- Show included taxa

Back