Requested reference

Drensky, P. (1939b). Faounata na Paiatzite (Araneae) w Beulgaria. III. Podrazred Arachnomorphae; II klon Trionychia; semeystwa: Urocteidae; Uloboridae; Sicaridae; Pholcidae; Eresidae. Izvestiya na Tsarskite Prirodonauchni Instituti v Sofia 12: 231-252. download pdf -- Show included taxa

Back