Included taxa

Zamaraev, V. N. (1964). Opredelitel vidov paukov semeistva Araneidae. Uchenye Zapiski Kalininskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Instituta 31: 350-368. download pdf

Back

Species
Species Family Page / figures published as
Aculepeira ceropegia Araneidae 356, f. 51-52 (f) Aranea ceropegia
Agalenatea redii Araneidae 357, f. 58-60 (mf) Aranea redii
Araneus alsine Araneidae 359, f. 73-75 (mf) Aranea alsine
Araneus angulatus Araneidae 355, f. 40-43 (f) Aranea angulata
Araneus circe Araneidae 355, f. 44-45 (f) Aranea circe
Araneus diadematus Araneidae 359, f. 76-79 (mf) Aranea diadema
Araneus marmoreus Araneidae 360, f. 80-82 (mf) Aranea marmorea
Araneus quadratus Araneidae 360, f. 83-84 (mf) Aranea quadrata
Araneus sturmi Araneidae 356, f. 53-54, 55A (mf) Aranea sturmi
Araneus triguttatus Araneidae 357, f. 55B, 56-57 (mf) Aranea triguttata
Araniella alpica Araneidae 358, f. 65-66 (m, lapsus) Aranea aplica
Araniella cucurbitina Araneidae 357, f. 61-63 (mf) Aranea cucurbitina
Araniella displicata Araneidae 358, f. 71-72 (f) Aranea displicata westringi
Araniella inconspicua Araneidae 358, f. 64, 67 (f) Aranea inconspicua
Cercidia prominens Araneidae 351, f. 9 (mf) Cercidia prominens
Cyclosa conica Araneidae 352, f. 18 (f) Cyclosa conica
Cyclosa oculata Araneidae 353, f. 19-20 (f) Cyclosa oculata
Gibbaranea gibbosa Araneidae 355, f. 46-48 (f) Aranea gibbosa
Gibbaranea ullrichi Araneidae 356, f. 49-50 (f) Aranea ullrichi
Hypsosinga albovittata Araneidae 354, f. 31-33 (Tmf from Singa s. str.) Singa albovittata
Hypsosinga heri Araneidae 354, f. 28-30 (Tmf from Singa s. str.) Singa (H.) heri
Hypsosinga pygmaea Araneidae 354, f. 34-36 (mf) Singa (H.) pygmaea
Hypsosinga sanguinea Araneidae 354, f. 37-39 (mf) Singa (H.) sanguinea
Larinioides cornutus Araneidae 361, f. 91-93 (mf) Aranea foliata
Larinioides ixobolus Araneidae 361, f. 94-96 (mf) Aranea ixobola
Larinioides patagiatus Araneidae 360, f. 85-87 (mf) Aranea patagiata
Larinioides sclopetarius Araneidae 361, f. 88-90 (mf) Aranea sclopetaria
Leviellus stroemi Araneidae 351, f. 11-13 (mf) Zilla stroemi
Metellina mengei Tetragnathidae 352, f. 15B, 16B, 17 (mf) Meta segmentata mengei
Metellina segmentata Tetragnathidae 352, f. 14, 15A, 16A (mf) Meta segmentata
Nuctenea silvicultrix Araneidae 362, f. 97-99 (mf) Aranea silvicultrix
Nuctenea umbratica Araneidae 362, f. 100-102 (mf) Aranea umbratica
Singa hamata Araneidae 353, f. 21, 23-25 (mf) Singa hamata
Singa nitidula Araneidae 353, f. 26-27 (f) Singa nitidula
Zilla diodia Araneidae 358, f. 68-70 (mf) Aranea diodia
Genera
No genus found for this reference