Included taxa

Minoranskij, V. A., Ponomarev, A. V. & Gramotenko, V. P. (1980). Maloizvestnie i novye dlya yugo-vostoka evropeiskoi chasti usse pauki (Aranei). Vestnik Zoologii 1980(1): 31-37. download pdf

Back

Species
Species Family Page / figures published as
Alopecosa striatipes Lycosidae 33, f. 2 (f) Alopecosa striatipes
Drassodes auritus Gnaphosidae 34, f. 4 (f) Drassodes auritus
Micaria dives Gnaphosidae 35, f. 5 (f) Micariolepis dives
Microlinyphia impigra Linyphiidae 32, f. 1 (f) Linyphia impigra
Pardosa ilgunensis Lycosidae 33, f. 3 (f) Pardosa ilgunensis
Genera
No genus found for this reference