Species list for Ozyptila

Taxon Author Action Last updated
1. Ozyptila aculeipes Strand, 1906 Catalog - -
2. Ozyptila aculipalpa Wunderlich, 1995 Catalog - -
3. Ozyptila americana Banks, 1895 Catalog - -
4. Ozyptila amkhasensis Tikader, 1980 Catalog - -
5. Ozyptila ankarensis Karol, 1966 Catalog - -
6. Ozyptila annulipes (Lucas, 1846) Catalog - -
7. Ozyptila arctica Kulczyński, 1908 Catalog 2019-01-24
8. Ozyptila aspex Pavesi, 1895 Catalog - -
9. Ozyptila atlantica Denis, 1963 Catalog - -
10. Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Catalog 2019-01-24
11. Ozyptila balcanica Deltshev, Blagoev, Komnenov & Lazarov, 2016 Catalog 2016-12-16
12. Ozyptila barbara Denis, 1945 Catalog - -
13. Ozyptila beaufortensis Strand, 1916 Catalog - -
14. Ozyptila bejarana Urones, 1998 Catalog - -
15. Ozyptila biprominula Tang & Li, 2010 Catalog - -
16. Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Catalog 2019-01-24
17. Ozyptila caenosa Jézéquel, 1966 Catalog - -
18. Ozyptila callitys (Thorell, 1875) Catalog - -
19. Ozyptila chandosiensis Tikader, 1980 Catalog - -
20. Ozyptila claveata * (Walckenaer, 1837) Catalog 2019-01-24
21. Ozyptila clavidorsa Roewer, 1959 Catalog - -
22. Ozyptila clavigera (O. Pickard-Cambridge, 1872) Catalog - -
23. Ozyptila confluens (C. L. Koch, 1845) Catalog 2017-11-14
24. Ozyptila conostyla Hippa, Koponen & Oksala, 1986 Catalog - -
25. Ozyptila conspurcata Thorell, 1877 Catalog - -
26. Ozyptila creola Gertsch, 1953 Catalog - -
27. Ozyptila curvata Dondale & Redner, 1975 Catalog - -
28. Ozyptila dagestana Ponomarev & Dvadnenko, 2011 Catalog 2019-01-24
29. Ozyptila danubiana Weiss, 1998 Catalog - -
30. Ozyptila distans Dondale & Redner, 1975 Catalog - -
31. Ozyptila elegans (Blackwall, 1870) Catalog - -
32. Ozyptila flava Simon, 1875 Catalog - -
33. Ozyptila formosa Bryant, 1930 Catalog - -
34. Ozyptila fukushimai Ono, 2002 Catalog - -
35. Ozyptila furcula L. Koch, 1882 Catalog 2017-12-30
36. Ozyptila fusca (Grube, 1861) Catalog 2019-01-24
37. Ozyptila gasanensis Paik, 1985 Catalog 2015-03-02
38. Ozyptila georgiana Keyserling, 1880 Catalog - -
39. Ozyptila gertschi Kurata, 1944 Catalog - -
40. Ozyptila geumoensis Seo & Sohn, 1997 Catalog 2015-12-16
41. Ozyptila grisea Roewer, 1955 Catalog - -
42. Ozyptila hardyi Gertsch, 1953 Catalog - -
43. Ozyptila imbrex Tang & Li, 2010 Catalog - -
44. Ozyptila inaequalis (Kulczyński, 1901) Catalog 2019-01-24
45. Ozyptila inglesi Schick, 1965 Catalog - -
46. Ozyptila jabalpurensis Bhandari & Gajbe, 2001 Catalog - -
47. Ozyptila jeholensis Saito, 1936 Catalog - -
48. Ozyptila judaea Levy, 1975 Catalog - -
49. Ozyptila kaszabi Marusik & Logunov, 2002 Catalog - -
50. Ozyptila khasi Tikader, 1961 Catalog 2015-12-10
51. Ozyptila ladina Thaler & Zingerle, 1998 Catalog - -
52. Ozyptila laevis Denis, 1954 Catalog - -
53. Ozyptila leprieuri Simon, 1875 Catalog 2018-04-27
54. Ozyptila lugubris (Kroneberg, 1875) Catalog 2019-01-24
55. Ozyptila lutosa Ono & Martens, 2005 Catalog - -
56. Ozyptila maculosa Hull, 1948 Catalog - -
57. Ozyptila makidica Ono & Martens, 2005 Catalog - -
58. Ozyptila manii Tikader, 1961 Catalog - -
59. Ozyptila maratha Tikader, 1971 Catalog - -
60. Ozyptila matsumotoi Ono, 1988 Catalog 2017-07-10
61. Ozyptila metschensis Strand, 1906 Catalog - -
62. Ozyptila mingrelica Mcheidze, 1971 Catalog - -
63. Ozyptila monroensis Keyserling, 1884 Catalog - -
64. Ozyptila nigristerna Dalmas, 1922 Catalog - -
65. Ozyptila nipponica Ono, 1985 Catalog 2017-07-10
66. Ozyptila nongae Paik, 1974 Catalog 2019-01-24
67. Ozyptila numida (Lucas, 1846) Catalog - -
68. Ozyptila omega Levy, 1975 Catalog - -
69. Ozyptila orientalis Kulczyński, 1926 Catalog 2019-01-24
70. Ozyptila orientalis balkarica Ovtsharenko, 1979 Catalog 2019-01-24
71. Ozyptila orientalis basegica Esyunin, 1992 Catalog 2019-01-24
72. Ozyptila pacifica Banks, 1895 Catalog - -
73. Ozyptila panganica Caporiacco, 1947 Catalog - -
74. Ozyptila parvimana Simon, 1886 Catalog - -
75. Ozyptila patellibidens Levy, 1999 Catalog - -
76. Ozyptila pauxilla (Simon, 1870) Catalog - -
77. Ozyptila perplexa Simon, 1875 Catalog 2018-01-01
78. Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Catalog 2019-01-24
79. Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Catalog 2015-03-30
80. Ozyptila rauda Simon, 1875 Catalog 2019-01-24
81. Ozyptila reenae Basu, 1964 Catalog - -
82. Ozyptila rigida (O. Pickard-Cambridge, 1872) Catalog - -
83. Ozyptila sakhalinensis Ono, Marusik & Logunov, 1990 Catalog 2019-01-24
84. Ozyptila salustri Wunderlich, 2011 Catalog - -
85. Ozyptila sanctuaria (O. Pickard-Cambridge, 1871) Catalog - -
86. Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Catalog 2019-01-24
87. Ozyptila secreta Thaler, 1987 Catalog - -
88. Ozyptila sedotmikha Levy, 2007 Catalog - -
89. Ozyptila shuangqiaoensis Yin, Peng, Gong & Kim, 1999 Catalog 2016-10-28
90. Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Catalog 2019-01-24
91. Ozyptila sincera Kulczyński, 1926 Catalog 2019-01-24
92. Ozyptila sincera canadensis Dondale & Redner, 1975 Catalog - -
93. Ozyptila sincera oraria Dondale & Redner, 1975 Catalog - -
94. Ozyptila spinosissima Caporiacco, 1934 Catalog - -
95. Ozyptila spirembola Wunderlich, 1995 Catalog - -
96. Ozyptila tenerifensis Wunderlich, 1992 Catalog 2017-03-11
97. Ozyptila theobaldi Simon, 1885 Catalog - -
98. Ozyptila tricoloripes Strand, 1913 Catalog 2017-01-28
99. Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Catalog 2019-01-24
100. Ozyptila trux devittata Strand, 1901 Catalog - -
101. Ozyptila umbraculorum Simon, 1932 Catalog 2016-12-16
102. Ozyptila utotchkini Marusik, 1990 Catalog 2019-01-24
103. Ozyptila varica Simon, 1875 Catalog - -
104. Ozyptila westringi (Thorell, 1873) Catalog - -
105. Ozyptila wuchangensis Tang & Song, 1988 Catalog - -
106. Ozyptila yosemitica Schick, 1965 Catalog - -