Species list for Ozyptila

Taxon Author Action Last updated
1. Ozyptila aculipalpa Wunderlich, 1995 Catalog - -
2. Ozyptila americana Banks, 1895 Catalog - -
3. Ozyptila amkhasensis Tikader, 1980 Catalog - -
4. Ozyptila ankarensis Karol, 1966 Catalog - -
5. Ozyptila annulipes (Lucas, 1846) Catalog - -
6. Ozyptila arctica Kulczyński, 1908 Catalog 2019-01-24
7. Ozyptila aspex Pavesi, 1895 Catalog - -
8. Ozyptila atlantica Denis, 1963 Catalog - -
9. Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Catalog 2019-10-06
10. Ozyptila balcanica Deltshev, Blagoev, Komnenov & Lazarov, 2016 Catalog 2020-03-28
11. Ozyptila barbara Denis, 1945 Catalog - -
12. Ozyptila beaufortensis Strand, 1916 Catalog - -
13. Ozyptila bejarana Urones, 1998 Catalog - -
14. Ozyptila biprominula Tang & Li, 2010 Catalog - -
15. Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Catalog 2019-01-24
16. Ozyptila caenosa Jézéquel, 1966 Catalog - -
17. Ozyptila callitys (Thorell, 1875) Catalog - -
18. Ozyptila chandosiensis Tikader, 1980 Catalog - -
19. Ozyptila claveata * (Walckenaer, 1837) Catalog 2020-01-23
20. Ozyptila clavidorsa Roewer, 1959 Catalog - -
21. Ozyptila clavigera (O. Pickard-Cambridge, 1872) Catalog - -
22. Ozyptila confluens (C. L. Koch, 1845) Catalog 2017-11-14
23. Ozyptila conostyla Hippa, Koponen & Oksala, 1986 Catalog - -
24. Ozyptila conspurcata Thorell, 1877 Catalog - -
25. Ozyptila creola Gertsch, 1953 Catalog - -
26. Ozyptila curvata Dondale & Redner, 1975 Catalog - -
27. Ozyptila dagestana Ponomarev & Dvadnenko, 2011 Catalog 2019-01-24
28. Ozyptila danubiana Weiss, 1998 Catalog - -
29. Ozyptila distans Dondale & Redner, 1975 Catalog - -
30. Ozyptila elegans (Blackwall, 1870) Catalog - -
31. Ozyptila flava Simon, 1875 Catalog - -
32. Ozyptila formosa Bryant, 1930 Catalog - -
33. Ozyptila fukushimai Ono, 2002 Catalog - -
34. Ozyptila furcula L. Koch, 1882 Catalog 2017-12-30
35. Ozyptila fusca (Grube, 1861) Catalog 2019-01-24
36. Ozyptila gasanensis Paik, 1985 Catalog 2015-03-02
37. Ozyptila georgiana Keyserling, 1880 Catalog - -
38. Ozyptila gertschi Kurata, 1944 Catalog - -
39. Ozyptila geumoensis Seo & Sohn, 1997 Catalog 2015-12-16
40. Ozyptila grisea Roewer, 1955 Catalog - -
41. Ozyptila hardyi Gertsch, 1953 Catalog - -
42. Ozyptila imbrex Tang & Li, 2010 Catalog - -
43. Ozyptila inaequalis (Kulczyński, 1901) Catalog 2019-01-24
44. Ozyptila inglesi Schick, 1965 Catalog - -
45. Ozyptila jabalpurensis Bhandari & Gajbe, 2001 Catalog - -
46. Ozyptila jeholensis Saito, 1936 Catalog - -
47. Ozyptila judaea Levy, 1975 Catalog - -
48. Ozyptila kaszabi Marusik & Logunov, 2002 Catalog - -
49. Ozyptila khasi Tikader, 1961 Catalog 2015-12-10
50. Ozyptila ladina Thaler & Zingerle, 1998 Catalog - -
51. Ozyptila laevis Denis, 1954 Catalog - -
52. Ozyptila leprieuri Simon, 1875 Catalog 2018-04-27
53. Ozyptila lugubris (Kroneberg, 1875) Catalog 2020-12-01
54. Ozyptila lutosa Ono & Martens, 2005 Catalog - -
55. Ozyptila maculosa Hull, 1948 Catalog - -
56. Ozyptila makidica Ono & Martens, 2005 Catalog - -
57. Ozyptila manii Tikader, 1961 Catalog - -
58. Ozyptila maratha Tikader, 1971 Catalog - -
59. Ozyptila matsumotoi Ono, 1988 Catalog 2017-07-10
60. Ozyptila metschensis Strand, 1906 Catalog - -
61. Ozyptila mingrelica Mcheidze, 1971 Catalog - -
62. Ozyptila monroensis Keyserling, 1884 Catalog - -
63. Ozyptila nipponica Ono, 1985 Catalog 2017-07-10
64. Ozyptila nongae Paik, 1974 Catalog 2019-01-24
65. Ozyptila numida (Lucas, 1846) Catalog - -
66. Ozyptila omega Levy, 1975 Catalog - -
67. Ozyptila orientalis Kulczyński, 1926 Catalog 2019-01-24
68. Ozyptila orientalis balkarica Ovtsharenko, 1979 Catalog 2019-01-24
69. Ozyptila orientalis basegica Esyunin, 1992 Catalog 2019-01-24
70. Ozyptila pacifica Banks, 1895 Catalog - -
71. Ozyptila panganica Caporiacco, 1947 Catalog - -
72. Ozyptila parvimana Simon, 1886 Catalog - -
73. Ozyptila patellibidens Levy, 1999 Catalog 2020-11-02
74. Ozyptila pauxilla (Simon, 1870) Catalog 2020-04-28
75. Ozyptila perplexa Simon, 1875 Catalog 2018-01-01
76. Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Catalog 2020-06-30
77. Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Catalog 2015-03-30
78. Ozyptila rauda Simon, 1875 Catalog 2019-10-06
79. Ozyptila reenae Basu, 1964 Catalog - -
80. Ozyptila rigida (O. Pickard-Cambridge, 1872) Catalog 2020-12-21
81. Ozyptila sakhalinensis Ono, Marusik & Logunov, 1990 Catalog 2019-01-24
82. Ozyptila salustri Wunderlich, 2011 Catalog - -
83. Ozyptila sanctuaria (O. Pickard-Cambridge, 1871) Catalog - -
84. Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Catalog 2019-01-24
85. Ozyptila secreta Thaler, 1987 Catalog - -
86. Ozyptila sedotmikha Levy, 2007 Catalog - -
87. Ozyptila shuangqiaoensis Yin, Peng, Gong & Kim, 1999 Catalog 2016-10-28
88. Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Catalog 2019-10-06
89. Ozyptila sincera Kulczyński, 1926 Catalog 2019-01-24
90. Ozyptila sincera canadensis Dondale & Redner, 1975 Catalog - -
91. Ozyptila sincera oraria Dondale & Redner, 1975 Catalog - -
92. Ozyptila spinosissima Caporiacco, 1934 Catalog - -
93. Ozyptila spirembola Wunderlich, 1995 Catalog - -
94. Ozyptila tenerifensis Wunderlich, 1992 Catalog 2017-03-11
95. Ozyptila theobaldi Simon, 1885 Catalog - -
96. Ozyptila tricoloripes Strand, 1913 Catalog 2020-12-21
97. Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Catalog 2019-01-24
98. Ozyptila umbraculorum Simon, 1932 Catalog 2016-12-16
99. Ozyptila utotchkini Marusik, 1990 Catalog 2019-01-24
100. Ozyptila varica Simon, 1875 Catalog - -
101. Ozyptila westringi (Thorell, 1873) Catalog - -
102. Ozyptila wuchangensis Tang & Song, 1988 Catalog - -
103. Ozyptila yosemitica Schick, 1965 Catalog - -