Species list for Oramia

Taxon Author Action Last updated
1. Oramia chathamensis (Simon, 1899) Catalog - -
2. Oramia frequens (Rainbow, 1920) Catalog - -
3. Oramia littoralis Forster & Wilton, 1973 Catalog - -
4. Oramia mackerrowi (Marples, 1959) Catalog - -
5. Oramia marplesi Forster, 1964 Catalog - -
6. Oramia occidentalis (Marples, 1959) Catalog - -
7. Oramia rubrioides * (Hogg, 1909) Catalog - -
8. Oramia solanderensis Forster & Wilton, 1973 Catalog - -