Family: Pycnothelidae Chamberlin, 1917 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0141] Detail
In synonymy:
Parapselligmus Piza, 1939 = Rachias Simon, 1892 (Raven, 1985a: 105)
Petropolisia Mello-Leitão, 1920 = Rachias Simon, 1892 (Goloboff, 1995: 52, contra Raven, 1985a: 107, who placed it as a S of Pselligmus Simon, 1892 instead)
Gen. Rachias Simon, 1892 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:00132] Detail
type Hermacha dispar Simon, 1891; gender masculine
N.B.: transferred from the Ctenizidae to the Nemesiidae by Raven, 1985a: 105; placed in the Nemesiidae (Pycnothelinae) by Raven, 1985a: 47, but not included in Pycnothelidae by Opatova et al., 2020: 700, 701 ('likely to be transferred to Pycnothelidae per Goloboff, 1995'); transferred from the Nemesiidae to the Pycnothelidae by Montes de Oca et al., 2022: 11; considered a senior synonym of Parapselligmus Piza, 1939a: 3 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:05012] (type P. caudatus Piza, 1939) by Raven, 1985a: 105; considered a senior synonym of Petropolisia Mello-Leitão, 1920b: 59 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:05013] (type P. aurea Mello-Leitão, 1920) by Goloboff, 1995: 52 (contra Raven, 1985a).
Transferred to other genera:
Rachias intermedius Soares, 1944 -- see Pycnothele
Rachias lusitanus Franganillo, 1920 -- see Spiroctenus
Rachias plerumque Piza, 1938 -- see Pycnothele
In synonymy:
Rachias intermedius Soares, 1944 = Rachias piracicabensis Piza, 1938 (Lucas, Knysak & Zveibil, 1986: 6).
Rachias aureus (Mello-Leitão, 1920) | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001253]
Petropolisia aurea Mello-Leitão, 1920b: 59 (Df).
Petropolisia aurea Mello-Leitão, 1923a: 72, f. 1-3, 24 (f).
Rachias aureus Goloboff, 1995: 52 (Tf from Pselligmus).
Rachias brachythelus (Mello-Leitão, 1937) | m | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001254]
Diplura brachythele Mello-Leitão, 1937a: 4, f. 5-8 (Dm).
Rachias brachythele Raven, 1985a: 75 (Tm from Diplura).
Rachias caudatus (Piza, 1939) | m | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001255]
Parapselligmus caudatus Piza, 1939a: 4, f. 1 (Dm).
Rachias conspersus (Walckenaer, 1837) | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001256]
Mygale conspersa Walckenaer, 1837: 219 (Df).
Pselligmus conspersus Raven, 1985a: 108 (Tf from Mygale=Avicularia).
Rachias conspersus Goloboff, 1995: 30 (Tf from Pselligmus).
Rachias dispar (Simon, 1891) * | m f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001257]
Hermacha dispar Simon, 1891e: 304 (Dmf).
Rachias dispar Simon, 1892a: 114.
Rachias dispar Bücherl, 1957: 383, f. 4-4a (m).
Rachias dispar Raven, 1985a: 105, f. 132-141 (mf).
Rachias dispar Lucas, Knysak & Zveibil, 1986: 5, f. 1-3 (mf).
Rachias dolichosternus (Mello-Leitão, 1938) | m | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001258]
Diplura dolichosterna Mello-Leitão, 1938b: 312, f. 1 (Dm).
Rachias dolichosterna Raven, 1985a: 75 (Tm from Diplura).
Rachias iricolor (Mello-Leitão, 1923) | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001135]
Hermacha iricolor Mello-Leitão, 1923a: 67 (Df).
Rachias iricolor Indicatti et al., 2017: 451 (T from Hermacha).
Rachias odontochilus Mello-Leitão, 1923 | m | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001259]
Rachias odontochila Mello-Leitão, 1923a: 340 (Dm).
Rachias piracicabensis Piza, 1938 | m f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001251]
Rachias piracicabensis Piza, 1938a: 21 (Df).
Rachias intermedia Soares, 1944a: 160, f. 5-6 (Dm) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:039413].
Rachias intermedius Brignoli, 1983c: 116.
Rachias plerumque Brignoli, 1983c: 116 (lapsus for Rachias piracicabensis).
Androthelopsis intermedius Raven, 1985a: 106 (T from Rachias).
Rachias piracicabensis Lucas, Knysak & Zveibil, 1986: 6, f. 4-6 (mf, S of Rachias intermedius).
Androthelopsis piracicabensis Platnick, 1989b: 84.
Rachias piracicabensis Passanha et al., 2014: 250 (T from Androthelopsis = Pycnothele).
Rachias intermedius Nascimento, Netto & Indicatti, 2021: 3, f. 2A-J (f).
Rachias timbo Goloboff, 1995 | m f | Argentina     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001260]
Rachias timbo Goloboff, 1995: 55, f. 3, 19, 35-36, 64, 65A-H (Dmf).
Rachias virgatus Vellard, 1924 | f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:001261]
Rachias virgatus Vellard, 1924a: 158, pl. 11, f. 41 (Df).
up