Family: Tetragnathidae Menge,1866 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0032] Detail
Gen. Wolongia Zhu, Kim & Song, 1997 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:01416] Detail
W. Zhu, Kim & Song, 1997: 1, type W. guoi Zhu, Kim & Song, 1997.
Wolongia bicruris Wan & Peng, 2013 | m f | China     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:046066]
Wolongia bicruris Wan & Peng, 2013a: 89, f. 1A, 2A, 3A-F, 4A-D, 5A-D, 6A-F (Dmf).
Wolongia bimacroseta Wan & Peng, 2013 | m f | China     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:046067]
Wolongia bimacroseta Wan & Peng, 2013a: 90, f. 1B, 2B, 7A-D, 8A-E, 9A-D, 10A-E (Dmf).
Wolongia erromera Wan & Peng, 2013 | f | China     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:046068]
Wolongia erromera Wan & Peng, 2013a: 91, f. 1C, 2C, 11A-E, 12A-D (Df).
Wolongia foliacea Wan & Peng, 2013 | f | China     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:046069]
Wolongia foliacea Wan & Peng, 2013a: 92, f. 1D, 2D, 13A-D, 14A-E (Df).
Wolongia guoi Zhu, Kim & Song, 1997 * | m f | China     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:014403]
Wolongia guoi Zhu, Kim & Song, 1997: 2, f. 1A-G (Dmf).
Wolongia guoi Song, Zhu & Chen, 1999: 223, f. 129G-H, K-L (mf).
Wolongia guoi Zhu, Song & Zhang, 2003: 311, f. 173A-G (mf).
Wolongia guoi Zhu & Zhang, 2011: 191, f. 135A-G (mf).
Wolongia guoi Wan & Peng, 2013a: 93, f. 1E, 2E, 15A-F, 16A-D, 17A-D, 18A-F (mf).
Wolongia mutica Wan & Peng, 2013 | m f | China     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:046070]
Wolongia mutica Wan & Peng, 2013a: 93, f. 1F, 2F, 19A-D, 20A-C, 21A-D, 22A-C (Dmf).
Wolongia odontodes Zhao, Yin & Peng, 2009 | m f | China     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:042314]
Wolongia odontodes Zhao, Yin & Peng, 2009: 18, f. 1-8 (Dmf).
Wolongia odontodes Wan & Peng, 2013a: 94, f. 1G, 2G, 23A-D, 24A-D, 25A-D, 26A-C (mf).
Wolongia papafrancisi Malamel, Nafin, Sankaran & Sebastian, 2018 | m f | India     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:050221]
Wolongia papafrancisi Malamel et al., 2018: 146, f. 1A-I, 2A-F, 3A-E (Dmf).
Wolongia renaria Wan & Peng, 2013 | f | China     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:046071]
Wolongia renaria Wan & Peng, 2013a: 94, f. 1H, 2H, 27A-D, 28A-E (Df).
Wolongia tetramacroseta Wan & Peng, 2013 | m f | China     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:046072]
Wolongia tetramacroseta Wan & Peng, 2013a: 95, f. 1I, 2I, 29A-F, 30A-C, 31A-D, 32A-E (Dmf).
Wolongia wangi Zhu, Kim & Song, 1997 | m f | China     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:014404]
Wolongia wangi Zhu, Kim & Song, 1997: 2, f. 2A-H (Dmf).
Wolongia wangi Song, Zhu & Chen, 1999: 223, f. 129I-J, M-N (mf).
Wolongia wangi Zhu, Song & Zhang, 2003: 313, f. 174A-H, pl. XIA-D (mf).
Wolongia wangi Wan & Peng, 2013a: 96, f. 33A-E, 34A-D (mf).
up