Family: Gnaphosidae Pocock,1898 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0054] Detail
Gen. Amazoromus Brescovit & Höfer, 1994 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02390] Detail
A. Brescovit & Höfer, 1994b: 65, type A. kedus Brescovit & Höfer, 1994.
Amazoromus becki Brescovit & Höfer, 1994 | m | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:026579]
Amazoromus becki Brescovit & Höfer, 1994b: 66, f. 2a-b (Dm).
Amazoromus cristus (Platnick & Höfer, 1990) | m f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:026580]
Zimiromus cristus Platnick & Höfer, 1990: 10, f. 19-22 (Dmf).
Amazoromus cristus Brescovit & Höfer, 1994b: 66 (Tmf from Zimiromus).
Amazoromus janauari Brescovit & Höfer, 1994 | m | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:026581]
Amazoromus janauari Brescovit & Höfer, 1994b: 68, f. 3a-b (Dm).
Amazoromus kedus Brescovit & Höfer, 1994 * | m f | Brazil     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:026582]
Amazoromus kedus Brescovit & Höfer, 1994b: 66, f. 1a-d (Dmf).
Amazoromus kedus Murphy, 2007: 50, f. 334-335 (mf).
up