Requested reference

Zamaraev, V. N. (1964). Opredelitel vidov paukov semeistva Araneidae. Uchenye Zapiski Kalininskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Instituta 31: 350-368. download pdf -- Show included taxa

Back